ผู้บริหารโรงเรียน

ผอ

 นายประเวศ  มีบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Government Links

Educations Links

ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ 2
ipst banner
banner200
enter kidsd fill 196x53
banner fontthai fill 195x64
f0nt com fill 188x70

Facebook Fanpage

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน

trirong field 2

พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณสร้างสนามกีฬาบาสเก็ตบอล จำนวนเงิน 128,000 บาทและได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. 601/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่ จำนวน 90,000 บาท
พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณ จัดทำห้องซาวด์แล็บและห้องวิทยาศาสตร์ พร้อมอุปกรณ์
พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้รับอนุมัติตำแหน่งผู้บริหาร เป็น ผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2541
พ.ศ.2542 ได้รับอนุมัติรื้ออาคารเรียนหลังแรกเนื่องจากทรุดโทรมมาก และได้จัดทำเป็นที่เก็บวัสดุ 1 หลังได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง จำนวน 1,800,000 บาท
พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณโครงการ มิยาซาวา สร้างถังเก็บน้ำฝน 4 ถัง งบประมาณ 81,000 บาท
พ.ศ. 2545 นายพันธ์ศักดิ์ สืบสม ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2546 ได้รับเงินบริจาคจากชุมชน สร้างอาคารเรียนชั่วคราว "ชุมชนร่วมใจ" จำนวน 70,000 บาท
พ.ศ. 2547 นายพันธ์ศักดิ์ สืบสม ได้รับอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และได้รับบริจาคจากคณะผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพฯ ต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 3 ชั้นล่าง 4 ห้องเรียนและจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 237,869 บาท
พ.ศ. 2548 ได้รับเงินบริจาคจากชุมชนต่อเติมโรงอาหาร จำนวนเงิน 178,235 บาท และนางสาวพรทิพย์ คุปวาณิชพงษ์ สร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา จำนวน 5,000 บาท ได้รับบริจาคจาก "ตระกูลสุขบุญ" สร้าง อาคารภูมิปัญญา จำนวนเงิน 150,000 บาท

building 02

พ.ศ. 2550 ได้รับบริจาคจากชุมชนสร้างรั้วโรงเรียน จำนวนเงิน 85,000 บาท และได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและเสาแรงต่ำจำนวนเงิน 245,600 บาท
พ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬา (แบบกรมพลศึกษา) จำนวนเงิน 120,000 บา ได้รับบริจาคจากคณะผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพฯ และศิษย์เก่า ตลอดจนชาวบ้านสร้างรั้วหน้าโรงเรียน - ปรับปรุงห้องสมุด จำนวนเงิน 125,850 บาท พร้อมกับได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. 604/45 จำนวน 1 หลัง 4 ที่ จำนวนเงิน 240,000 บาท และ นายพีระศักดิ์ ทะรารัมย์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คนแรก
พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณ จากมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์สร้างโรงเรือนและเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ จำนวนเงิน 140,000 บาท
พ.ศ. 2553 นายกฤษดา สุภศร ได้มาบรรจุในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแทนคนเดิม และได้รับงบประมาณก่อสร้าง และจัดซื้อ
 • "อาคารศูนย์วิทยบูรณาการ ICT" แบบ สปช.105/29 (แบบปรับปรุง) 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 4 ห้องเรียน จำนวนเงิน 2,536,000 บาท
 • อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 (แบบปรับปรุง) 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 4 ห้องเรียน จำนวนเงิน 2,537,000 บาท
 • จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบ CL 20 จำนวน 20 เครื่อง จำนวนเงิน 566,460 บาท
 • ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องสมุด จำนวนเงิน 56,420 บาท
 • ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดระดับอำเภอ จำนวนเงิน 150,000 บาท
พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างและจัดซื้อดังนี้
 • จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนและโปรเจคเตอร์ จำนวนเงิน 149,300 บาท
 • ต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ( แบบปรับปรุง) 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 4 ห้องเรียน จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 520,000 บาท จำนวนเงิน 1,040,000 บาท
 • ก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 604/45 จำนวน 2 หลัง 8 ที่ หลังละ 240,000 บาท จำนวนเงิน 480,000บาท
 • ก่อสร้างรั้วโรงเรียน จำนวนเงิน 370,000 บาท
 • จัดทำป้ายและประเหล็กแบบม้วนโรงเรียนดีประจำตำบลในอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ( แบบปรับปรุง) 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 4 ห้องเรียน จำนวน 4 บาน จำนวนเงิน 50,000 บาท
 • ปรับปรุงห้องเรียนชั้นอนุบาล จำนวนเงิน 97,000 บาท

building 02

พ.ศ. 2555 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและที่อาบน้ำชั้นอนุบาล จำนวน 100,000 บาท และปูกระเบื้องห้องเรียน จำนวน 100,000 บาท
พ.ศ. 2556 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 • ก่อสร้างสนามฟุตซอล จำนวน 2,482,500 บาท
 • เงินบริจาคการจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ปรับปรุงโรงอาหาร จำนวนเงิน 43,000 บาท
 • งบประมาณ (งบแปรญัตติ) จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สื่อการเรียนการสอนปากกาพูดได้และชุดวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน จำนวนเงิน 100,000 บาท
 • เงินบริจาคการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 สร้างศาลากันแดดสนามฟุตซอล จำนวนเงิน 43,043 บาท
พ.ศ. 2557 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 • งบประมาณ (งบแปรญัตติ) จัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีศรีตำบล จำนวนเงิน 100,000 บาท
 • งบประมาณ "โรงเรียนดีศรีตำบล" ปูกระเบื้องห้องเรียนและเทพื้นปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเกตบอล จำนวน 500,000 บาท
พ.ศ. 2558
 • ได้รับงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคากระเบื้อง อาคารเรียนศรีโพนเมือง ๑, อาคารเฉลิมพระเกียรติและโรงอาหาร, ปรับปรุงภูมิทัศน์, ทาสีภายนอกภายในอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน 4 หลัง และปรับปรุงผิวจราจร จำนวนเงิน 1,870,000 บาท
 • ได้รับงบประมาณประจำปี 2556 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 36,800 บาท
 • ได้รับงบประมาณประจำปี 2557 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 5 ชุด จำนวนเงิน 184,800 บาท
พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณประจำปี 2560 ซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง จำนวนเงิน 200,000 บาท
พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณประจำปี 2560 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวนเงิน 60,000 บาท
พ.ศ.2561 ได้รับงบประมาณประจำปี 2561 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ จำนวนเงิน 206,000 บาท

building 04

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ในปัจจุบันมี นายคำนวล พวงธนะสาร ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลับไปประวัติโรงเรียน หน้าแรกback green

lilred