ผู้บริหารโรงเรียน

ผอ

 นายประเวศ  มีบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Government Links

Educations Links

ipst banner
banner200
enter kidsd fill 196x53
sakdibhornssup foundation
banner fontthai fill 195x64
f0nt com fill 188x70

Facebook Fanpage

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน

บุคลากรและเจ้าหน้าที่

ลำดับ ตำแหน่ง วิทยฐานะ ระดับ จำนวน
ชาย หญิง รวม
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 1 - 1
2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน     - - -
3 ครู ครูผู้ช่วย ค.ศ.1 1 1 2
4 ครู ชำนาญการ ค.ศ.2 - 1 1
5 ครู ขำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 3 11 14
6 ครู  เชี่ยวชาญ ค.ศ.4 - - -
7 ครูอัตราจ้าง     2 1 3
8 ครูพี่เลี้ยงเด็ก     - - -
9 พนักงานราชการ     - 1 1
10 เจ้าหน้าที่ธุรการ     - 1 1
10 นักการภารโรง     1 - 1
รวมทั้งสิ้น 8 16 24

ข้อมูล : 6 มกราคม 2564

kunnatam seminar

จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2565

ระดับ
ชั้น
เพศ รวม จำนวน
ห้อง
ชาย หญิง
 อนุบาล 1  -  -  -
 อนุบาล 2 17 11 28 2
 อนุบาล 3 11 6 17 1
รวมระดับอนุบาล 28 17 45 3
 ประถมศึกษาปีที่ 1 10 14 24 1
 ประถมศึกษาปีที่ 2 12 9 21 1
 ประถมศึกษาปีที่ 3 9 6 15 1
 ประถมศึกษาปีที่ 4 10 15 25 2
 ประถมศึกษาปีที่ 5 12 13 25 2
 ประถมศึกษาปีที่ 6 15 10 25 2
รวมระดับประถมศึกษา 68 67 135 9
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 10 28 1
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 18 16 34 2
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 18 22 40 2
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 54 48 102 6
รวมนักเรียนทุกระดับชั้น 150 132 282 17

ข้อมูล : 10 มิถุนายน 2562

อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง

ชนิด แบบ จำนวน ปีที่สร้าง หมายเหตุ
 อาคารเรียน  สปช.105/29  1  2530  
 อาคารเรียน  สปช.105/29 1 2543  
 อาคารเรียน  สปช.105/29 2 2553  
 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/
 โรงฝึกงาน
สปช.201/26 1 2526  
 บ้านพักครู สปช.301/26 1 2528  
 ส้วม สปช.601/26 1 2532  
 ส้วม สปช.601/26 1 2538  
 ส้วม สปช.604/45 1 2552  
 ส้วม สปช.604/45 2 2554  
 หอสมุด อื่น อื่น 1 2530  
 สระน้ำ บ่อเลี้ยงปลา 2530  
 สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 1 2551  
 สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 1 2538  
 รั้ว รั้วตาข่าย 1 2554  
 รั้ว รั้วคอนกรีต 1 2554  
 ถนน ถนนคอนกรีต 1 2557  

 building 05

"เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน"