ผู้บริหารโรงเรียน

ผอ

 นายประเวศ  มีบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Government Links

Educations Links

ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ 2
ipst banner
banner200
enter kidsd fill 196x53
banner fontthai fill 195x64
f0nt com fill 188x70

Facebook Fanpage

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน

บุคลากรและเจ้าหน้าที่

ลำดับ ตำแหน่ง วิทยฐานะ ระดับ จำนวน
ชาย หญิง รวม
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 1 - 1
2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน     - - -
3 ครู ครูผู้ช่วย ค.ศ.1 1 1 2
4 ครู ชำนาญการ ค.ศ.2 - 1 1
5 ครู ขำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 3 11 14
6 ครู  เชี่ยวชาญ ค.ศ.4 - - -
7 ครูอัตราจ้าง     2 1 3
8 ครูพี่เลี้ยงเด็ก     - - -
9 พนักงานราชการ     - 1 1
10 เจ้าหน้าที่ธุรการ     - 1 1
10 นักการภารโรง     1 - 1
รวมทั้งสิ้น 8 16 24

ข้อมูล : 6 มกราคม 2564

kunnatam seminar

จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2565

ระดับ
ชั้น
เพศ รวม จำนวน
ห้อง
ชาย หญิง
 อนุบาล 1  -  -  -
 อนุบาล 2 17 11 28 2
 อนุบาล 3 11 6 17 1
รวมระดับอนุบาล 28 17 45 3
 ประถมศึกษาปีที่ 1 10 14 24 1
 ประถมศึกษาปีที่ 2 12 9 21 1
 ประถมศึกษาปีที่ 3 9 6 15 1
 ประถมศึกษาปีที่ 4 10 15 25 2
 ประถมศึกษาปีที่ 5 12 13 25 2
 ประถมศึกษาปีที่ 6 15 10 25 2
รวมระดับประถมศึกษา 68 67 135 9
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 10 28 1
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 18 16 34 2
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 18 22 40 2
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 54 48 102 6
รวมนักเรียนทุกระดับชั้น 150 132 282 17

ข้อมูล : 10 มิถุนายน 2562

อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง

ชนิด แบบ จำนวน ปีที่สร้าง หมายเหตุ
 อาคารเรียน  สปช.105/29  1  2530  
 อาคารเรียน  สปช.105/29 1 2543  
 อาคารเรียน  สปช.105/29 2 2553  
 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/
 โรงฝึกงาน
สปช.201/26 1 2526  
 บ้านพักครู สปช.301/26 1 2528  
 ส้วม สปช.601/26 1 2532  
 ส้วม สปช.601/26 1 2538  
 ส้วม สปช.604/45 1 2552  
 ส้วม สปช.604/45 2 2554  
 หอสมุด อื่น อื่น 1 2530  
 สระน้ำ บ่อเลี้ยงปลา 2530  
 สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 1 2551  
 สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 1 2538  
 รั้ว รั้วตาข่าย 1 2554  
 รั้ว รั้วคอนกรีต 1 2554  
 ถนน ถนนคอนกรีต 1 2557  

 building 05

"เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน"