ผู้บริหารโรงเรียน

ผอ

 นายประเวศ  มีบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Government Links

Educations Links

ipst banner
banner200
enter kidsd fill 196x53
sakdibhornssup foundation
banner fontthai fill 195x64
f0nt com fill 188x70

Facebook Fanpage

ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน

   IMG_5701.jpg  
   นายประเวศ  มีบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
IMG_5715.jpg IMG_5710.jpg IMG_5719.jpg
นายชนะใจ ผาสุขนิตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมคิด พวงธนะสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสายสมร เก๋งแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
IMG_5696.jpg พ่อชม.jpg IMG_5707.jpg
นางดวงพร เต็งรัตนประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายชม ประทาน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญไพ เทศนา
ครูชำนาญการพิเศษ 
IMG_5705.jpg IMG_5692.jpg IMG_5717.jpg
นางสมปอง ประทาน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพิสมัย ยอดแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นายภาคภูมิ สิทธิผล
ครูชำนาญการพิเศษ
IMG_5691.jpg nantana IMG_5698.jpg
นางสาวสุดารัตน์ แก้วขาว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนันทนา เตชาวิวัฒนบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวปริยานุช เปนะนาม
ครูชำนาญการพิเศษ
IMG_5686-2.jpg IMG_5725.jpg IMG_5728.jpg
นางสุรีพร ไชยสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายมนัสชัย สีแสด
ครูผู้ช่วย
นางสาวรติมา จันทะอุ่มเม้า
ครูผู้ช่วย
IMG_5689-2.jpg S__3465220.jpg IMG_5737.jpg
นางไพฑูรย์ ประหยัด
พนักงานราชการ
นางสาวสุรัตน์ติกาญน์ อนุสนธ์
ครูอัตราจ้าง
นายณัฐพล ศรีสมุทร
ครูอัตราจ้าง
IMG_5760.jpg IMG_5723.jpg porasertsak
นายอัฐศราวุธ นามแสน
ครูอัตราจ้าง
นางสาวนุชรินทร์ ประทาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายประเสริฐศักดิ์ นามแสน
นักการภารโรง