ผู้บริหารโรงเรียน

ผอ

 นายประเวศ  มีบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Government Links

Educations Links

ipst banner
banner200
enter kidsd fill 196x53
sakdibhornssup foundation
banner fontthai fill 195x64
f0nt com fill 188x70

Facebook Fanpage

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนบ้านบ้านโพนเมืองมะทัน จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ควบคู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการเรียนการสอนตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
 2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน คิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ การสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับระดับชั้นของตนเอง
 4. เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้บุคลากรทุกคนรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษาของตนเอง
 5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย (Goal)

 1. นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ กตัญญูรู้คุณช่วยเหลือบิดามารดาตามกำลังความสามารถ และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และกฎ กติกาของสังคมได้เป็นอย่างดี
 2. นักเรียนทุกคน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสมรรถนะ และทักษะการเรียนรู้เหมาะสมตามวัย
 3. นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน คิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ การสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
 4. ครูและบุคลากรทุกคนมีขวัญและกำลังใจที่ดี มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ
 5. โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. มีการทำงานแบบการบูรณาการความร่วมมือ เครือข่ายการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

 activities mix

ปรัชญา/ปณิธาน

 คำขวัญ

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน "

 ปรัชญา

นตฺถิ  ปัญญา  สมา  อาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี "

สีและธงประจำโรงเรียน

flag

ฟ้า หมายถึง ความรอบรู้กว้างไกล
ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

logo big

ตัวอักษรย่อชื่อโรงเรียน

alphabet