ผู้บริหารโรงเรียน

ผอ

 นายประเวศ  มีบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Government Links

Educations Links

ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ 2
ipst banner
banner200
enter kidsd fill 196x53
banner fontthai fill 195x64
f0nt com fill 188x70

Facebook Fanpage

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนบ้านบ้านโพนเมืองมะทัน จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ควบคู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการเรียนการสอนตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
 2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน คิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ การสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับระดับชั้นของตนเอง
 4. เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้บุคลากรทุกคนรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษาของตนเอง
 5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย (Goal)

 1. นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ กตัญญูรู้คุณช่วยเหลือบิดามารดาตามกำลังความสามารถ และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และกฎ กติกาของสังคมได้เป็นอย่างดี
 2. นักเรียนทุกคน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสมรรถนะ และทักษะการเรียนรู้เหมาะสมตามวัย
 3. นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน คิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ การสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
 4. ครูและบุคลากรทุกคนมีขวัญและกำลังใจที่ดี มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ
 5. โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. มีการทำงานแบบการบูรณาการความร่วมมือ เครือข่ายการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

 activities mix

ปรัชญา/ปณิธาน

 คำขวัญ

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน "

 ปรัชญา

นตฺถิ  ปัญญา  สมา  อาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี "

สีและธงประจำโรงเรียน

flag

ฟ้า หมายถึง ความรอบรู้กว้างไกล
ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

logo big

ตัวอักษรย่อชื่อโรงเรียน

alphabet