ผู้บริหารโรงเรียน

ผอ

 นายประเวศ  มีบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Government Links

Educations Links

ipst banner
banner200
enter kidsd fill 196x53
sakdibhornssup foundation
banner fontthai fill 195x64
f0nt com fill 188x70

Facebook Fanpage

กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี
ฐานพัฒนาทักษะชีวิต  ฐานการเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตน้อมจิตพอเพียง

ครูแกนนำ    1 นางพรทิพย์  ผาสุขนิตย์                        

                   2 นางสาวสุดารัตน์  แก้วขาว
                   3. นางสาววงศ์ดาว  ประทาน

นักเรียนแกนนำ  1  ด.ญ.นิตยา  ประวิง

                   2  ด.ญ.พัชราภรณ์  สดชื่น

                   3  ด.ช.เทพพิทักษ์  ศรีสุข

                   4  ด.ญ.พรนภา  กตัญญู

สาระสำคัญ
            โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันได้ทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม  ประเพณีของท้องถิ่นในการฝึกฝน และอบรมสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของคนท้องถิ่นส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

วัตถุประสงค์

1.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีไทย

2.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมและประเพณีไทยอันดีงาม

3.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมพื้นฐาน ๙ ประการ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ กตัญญู

4.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักสวดมนต์ ไหว้พระ รักษาศีล ๕ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมการเรียนรู้
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.นักเรียนทำกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์พร้อมกัน (5นาที)

2 นักเรียนฝึกนั่งสมาธิ (5นาที)

 ขั้นดำเนินกิจกรรม

3.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ศาสนาประจำชาติไทย (เวลา 2 ชั่วโมง)

4.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ระเบียบ มารยาท แนวปฏิบัติของชาวพุทธ (เวลา 2 ชั่วโมง)

5.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น (เวลา 2 ชั่วโมง)

6.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สวดมนต์ไหว้พระรัตนตรัย พร้อมคำแปล (เวลา 2 ชั่วโมง)

7.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ศีล ๕ พร้อมคำแปล และแนวปฏิบัติ  (เวลา 2 ชั่วโมง)

ขั้นสรุปและประเมินผล

1.แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

2.แบบประเมินหรือข้อทดสอบการเรียนรู้ประจำหน่วยการเรียนรู้

3. ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เป็นไปตามแผนที่วางไว้บางครั้งก็ได้มีการปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นไปตามบริบท สภาพจริงแต่ยังคงเน้นตามสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่ระบุในกิจกรรมในแผนเสมอ

4. ครูมีคำถามที่สร้างไว้ ตั้งไว้ตามมาตรฐาน สาระ กิจกรรม ตัวชี้วัดที่ระบุ แต่ไม่อาจถามได้และได้รับคำตอบเสมอไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริง และบริบทของผู้เรียน อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนคำถาม เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและตอบได้ถึงแม้จะไม่ตรงประเด็นเท่าไร แต่สามารถฝึกการคิดวิเคราะห์ให้กับเด็กๆได้เสมอ

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
1. ห้องคุณธรรม จริยธรรม

2. ตัวอย่างโครงงานคุณธรรม

3. สื่อวัสดุออนไลน์ เช่น เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พระรัตนตรัย วันสำคัญทางศาสนา หลักธรรมคำสอน

4. ผลงานนักเรียน

5.แบบประเมินพฤติกรรม/แบบทดสอบประจำหน่วย

ความรู้ที่ได้รับจากฐานการเรียนรู้

1. มีความรู้เรื่องศาสนาประจำชาติไทย

2. มีความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆ

3. มีความรู้ระเบียบวิธีการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมารยาทของชาวพุทธ

4 ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

5. ได้รับการฝึกสมาธิ

การนำไปประยุกต์ใช้

1. นักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีในโรงเรียน ชุมชน สังคม
2. นักเรียนเป็นผู้มีสติ รอบคอบ พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
3. นักเรียนปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีในพุทธศาสนา

การประเมินผลการเรียนรู้และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  • แบบสังเกตพฤติกรรม
  • แบบสอบถาม
  • ผลการเรียนของนักเรียน
  • แผนการสอนสามารถปรับ และเปลี่ยนแปลงได้ตามบริบท สถานที่ และตัวบุคคล

ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2:3:4)

2 เงื่อนไข

ความรู้

คุณธรรม

๑.มีความรู้ในเรื่องศาสนา

๒.มีความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆ

๓.มีความรู้ระเบียบวิธีการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมารยาทของชาวพุทธ

๔.ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

๑.มีความรับผิดชอบ

๒.มีความกตัญญู

๓.มีความประหยัด อดออม

๔. มีสติ สมาธิในการทำงาน

๕.มีน้ำใจ สามัคคี

3 หลักการ

พอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

-ใช้แหล่งเรียนรู้ได้เหมาะสมกับกิจกรรมที่กำหนด

-ใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรมได้เหมาะสมตามขั้นตอน

-ผู้เรียนได้ใช้ฐานการเรียนรู้อย่างคุ้มค่ามีประโยชน์

-ผู้เรียนเกิดความรู้ตามวัตถุประสงค์

-นำหลักธรรมคำสอนในศาสนามาปฏิบัติเพื่อเป็นคนดีในสังคมได้

-วางแผนการใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบ

-ปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักครรลองธรรมและประเพณี

นำไปสู่เป้าหมาย สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ

ด้านวัตถุ

ด้านสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านวัฒนธรรม

-รู้วิธีใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและประหยัด

-ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างปลอดภัยระมัดระวัง

-เห็นคุณค่าของสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์

-มีทักษะในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

-เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามมารยาทของชาวพุทธ

-แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงานตามเหมาะสม

-รู้จักการทำงานร่วมกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

-รู้วิธีการใช้ทรัพยากร แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด

-ปฏิบัติตนตามระเบียบ ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยได้อย่างเหมาะสม

-มีความรัก เคารพ ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ