ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน

  no image 1   
   นายคำนวล พวงธนะสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
chanajai somkid saisamon
นายชนะใจ ผาสุขนิตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมคิด พวงธนะสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสายสมร เก๋งแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
duangpon chom penpai
นางดวงพร เต็งรัตนประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายชม ประทาน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญไพ เทศนา
ครูชำนาญการพิเศษ 
sompong pisamai pontip
นางสมปอง ประทาน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพิสมัย ยอดแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพรทิพย์ ผาสุขนิตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
pakpoom sudarat nantana
นายภาคภูมิ สิทธิผล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุดารัตน์ แก้วขาว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนันทนา เตชาวิวัฒนบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
preeyanuch sureepon IMG_5753.jpg
นางสาวปริยานุช เปนะนาม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุรีพร ไชยสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายมนัสชัย สีแสด
ครูผู้ช่วย
IMG_5757-2.jpg paitoon wongdao 
นางสาวรติมา จันทะอุ่มเม้า
ครูผู้ช่วย
นางไพฑูรย์ ประหยัด
พนักงานราชการ
 นางสาววงศ์ดาว ประทาน
พี่เลี้ยง
S__3465220.jpg IMG_5760.jpg IMG_5761.jpg
นางสาวสุรัตน์ติกาญน์ อนุสนธ์
ครูอัตราจ้าง
นายอัฐศราวุธ นามแสน
ครูอัตราจ้าง
นายณัฐพล ศรีสมุทร
ครูอัตราจ้าง
no image 2   porasertsak
นางสาวนุชรินทร์ ประทาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
  นายประเสริฐศักดิ์ นามแสน
นักการภารโรง