โรงเรียนของเรา

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน (Polmungmatan school)

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตั้งที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านโพนเมืองมะทัน ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34140 โทรศัพท์ 0-4537-0539

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.

413 total views, 2 views today