ประวัติสถานศึกษา

              โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1  มกราคม พ.ศ. 2454  ด้วยความร่วมมือของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร์ในตำบลหนองเหล่า โดยอาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่เรียน มีพระจันที  มีทรัพย์  เป็นครูสอน การจัดการเรียนการสอนนั้น เหมือนกับสอนศิษย์วัด งบประมาณต้องอาศัยปัจจัยของชาวบ้านตามแต่ศรัทธา

พ.ศ. 2456 จัดให้มีบัญชีเรียกชื่อนักเรียน วัสดุอุปกรณ์ได้รับจากราษฎร์ คนละ 20 สตางค์ เป็นค่าบำรุงและทำรายงานส่งอำเภอทุกเดือน

พ.ศ. 2461  จัดให้มีสมุดบัญชีนักเรียนและสมุดหมายเหตุรายวันเป็นการถาวร ต่อมา พระจันที  มีทรัพย์ ได้ลาออกตำแหน่งครูสอน  ทางอำเภอได้บรรจุสามเณร จันทา  ศรีเมืองซอง มาทำการสอนแทน

พ.ศ. 2462  ทางอำเภอได้บรรจุพระคูณ  มีธรรม มาทำการสอน ต่อมาได้ลาออก

พ.ศ. 2466 ทางอำเภอได้ย้ายนายปลั่ง  ทองนนท์ มาเป็นครูใหญ่ จัดการเรียนการสอนมีชั้น ป.1 ก และ ป. 1ข และในปีนี้ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด169 คน มีครู 5 คน แบ่งชั้นเรียนเป็น ป.1 ก ถึง ป. 1 ง และชั้น

ป. 2 จัดการเรียนการสอนให้เป็นระบบขึ้น

พ.ศ. 2468  ได้ย้ายโรงเรียนออกจากศาลาวัดไปตั้งเป็นเอกเทศทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ห่างประมาณ 600 เมตร สร้างเป็นอาคารชั่วคราวขึ้น ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันโดยได้รับบริจาคที่ดินจากราษฎร์ในหมู่บ้าน มีเนื้อที่  24 ไร่  –  งาน – ตารางวา

พ.ศ. 2470 นายสุวรรณ  โสมเจษตรินทร์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2471  นายลี  นัยนวล  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาได้ย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)

พ.ศ. 2474  ทางอำเภอได้แต่งตั้งนายชาลี  คุณธรรม  เป็นครูใหญ่ และในปีนี้นายชาลี  คุณธรรม ได้ร่วมกับคณะครู

และนายคำดี  บรรลุศิลป์ กำนัน พร้อมด้วยราษฎร์ในตำบลได้จัดได้สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น

พ.ศ. 2478  นายผอง  วิริยะกุล   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2500 นายประสงค์  สุขบุญ  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ.2513 นายไพบูลย์  วรรณสาย  เป็นครูใหญ่ ได้รื้ออาคารหลังเก่าเพราะชำรุดมากสร้างเป็นอาคารหลังใหม่ โดยได้งบประมาณ  30,000 บาท เงินสมทบจากคณะครูและราษฎร์ในตำบลเป็นเงิน 35,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่19 ตุลาคม พ.ศ. 2514

พ.ศ. 2516 นายโกวิท  ชาวเหนือ เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2517 นายประชุม  วิริยะกุล  เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2522  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ จำนวน 3 ห้องเรียน 1 หลัง ขณะนั้นมีครู 7 คนและในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2522 ได้เกิดไฟไหม้ตู้เก็บเอกสาร 1 หลังและอาคารเรียนเสียหายชาวบ้านได้ช่วยกันดับไฟได้ทัน

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2522 นายประชุม  วิริยะกุล ครูใหญ่ ได้ประสบอุบัติเหตุถึงแก่กรรม

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2523 คนร้ายได้ลอบวางเพลิงอาคารเรียนหลังใหม่ทางทิศเหนือ เสียหายเล็กน้อย

พ.ศ. 2523  นายชุมพร  นามแสน   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2524  นายอำนาจ  นามแสน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้รับงบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง 5 ที่

พ.ศ. 2525  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ.ชั้นล่าง และได้รับเงินบริจาคจากคณะผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพฯและชาวบ้านทำซุ้มประตู เป็นเงิน 8,000 บาท

พ.ศ. 2526  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26  และได้รับบริจาคกลองพาเหรด  ๑ ชุด และอุปกรณ์ไฟฟ้า เข้าโรงเรียนจาก สจ.ธนา  เมตตาริกานนท์ เป็นเงิน 8,000 บาท

พ.ศ. 2527 ได้รับการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 6 ถัง จากสาธารณสุขและสภาตำบลหนองเหล่า

พ.ศ.2528 โรงเรียนได้รับอนุมัติเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู

 แบบ สปช.301  จำนวน 1 หลัง และบ่อเลี้ยงปลาแบบ สปช. 1 บ่อ

พ.ศ. 2529 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน ในเขตชนบทยากจน และได้รับอนุมัติเปิดขยายชั้นเด็กเล็กเป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง ราคา 816,000 บาท และได้รับบริจาคเพื่อสร้างบ่อน้ำบาดาลจากคุณแม่ยุพิน  สมบูรณ์ทรัพย์ และคณะผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพฯสร้างห้องสมุดเป็นเงิน 37,000 บาท และจาก สส.ธนา  เมตตาริกานนท์ จำนวน 5,000 บาท

พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่

พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณขุดบ่อเลี้ยงปลาจากโครงการอีสานเขียว จำนวน 1 บ่อ

พ.ศ. 2534 ได้รับอนุมัติเป็นอาจารย์ใหญ่ ระดับ7 และได้รับงบประมาณขุดบ่อเลี้ยงปลาจากกรมประมงจำนวน ๑ บ่อ

พ.ศ. 2535  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณสร้างสนามกีฬาบาสเก็ตบอล  จำนวนเงิน 128,000  บาทและได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. 601/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่ จำนวน 90,000 บาท

พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณ จัดทำห้องซาวด์แล็บและห้องวิทยาศาสตร์ พร้อมอุปกรณ์

พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้รับอนุมัติ เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2541

พ.ศ.2542 ได้รับอนุมัติรื้ออาคารเรียนหลังแรกเนื่องจากทรุดโทรมมาก และได้จัดทำเป็นที่เก็บวัสดุ 1 หลังได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง จำนวน 1,800,000 บาท

พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณโครงการ มิยาซาวา สร้างถังเก็บน้ำฝน 4 ถัง งบประมาณ 81,000 บาท

พ.ศ. 2545  นายพันธ์ศักดิ์  สืบสม  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2546 ได้รับเงินบริจาคจากชุมชน สร้างอาคารเรียนชั่วคราว“ชุมชนร่วมใจ”จำนวน 70,000 บาท

พ.ศ. 2547  นายพันธ์ศักดิ์  สืบสม ได้รับอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2547  ได้รับบริจาคจากคณะผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพฯ ต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 3 ชั้นล่าง 4 ห้องเรียนและจัดซื้อคอมพิวเตอร์  จำนวนเงิน 237,869  บาท

พ.ศ. 2548  ได้รับเงินบริจาคจากชุมชนต่อเติมโรงอาหาร จำนวนเงิน 178,235  บาท และนางสาวพรทิพย์ 

 คุปวาณิชพงษ์   สร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา  จำนวน 5,000 บาท

พ.ศ. 2548  ได้รับบริจาคจาก “ตระกูลสุขบุญ”  สร้างอาคารภูมิปัญญา จำนวนเงิน 150,000 บาท

พ.ศ. 2550  ได้รับบริจาคจากชุมชนสร้างรั้วโรงเรียน  จำนวนเงิน 85,000 บาท

พ.ศ. 2550  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและเสาแรงต่ำ 

จำนวน 245,600  บาท

พ.ศ. 2551  ได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬา(แบบกรมพลศึกษา) จำนวนเงิน 120,000 บาท

พ.ศ. 2551 ได้รับบริจาคจากคณะผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพฯและศิษย์เก่า ตลอดจนชาวบ้านสร้างรั้วหน้าโรงเรียนและปรับปรุงห้องสมุด  จำนวนเงิน  125,850  บาท

พ.ศ. 2551  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. 604/45 จำนวน 1 หลัง 4 ที่ จำนวนเงิน 240,000 บาท

พ.ศ. 2551  นายพีระศักดิ์  ทะรารัมย์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน คนแรก

พ.ศ. 2552  ได้รับงบประมาณ จากมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์สร้างโรงเรือนและเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 

จำนวนเงิน  140,000 บาท

พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารศูนย์วิทยบูรณาการ ICT แบบ สปช.105/29 (แบบปรับปรุง) 2 ชั้น

 ใต้ถุนโล่ง 4 ห้องเรียน จำนวนเงิน 2,536,000  บาท

พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29( แบบปรับปรุง) 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง  4 ห้องเรียน

จำนวนเงิน 2,537,000  บาท

พ.ศ. 2553  ได้รับงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  แบบ CL 20

จำนวน 20 เครื่อง  จำนวนเงิน  566,460  บาท

พ.ศ. 2553  ได้รับงบประมาณซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องสมุด  จำนวนเงิน  56,420  บาท

พ.ศ. 2553  ได้รับงบประมาณปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดระดับอำเภอ จำนวนเงิน  150,000  บาท

พ.ศ. 2553  นายกฤษดา  สุภศร  ได้มาบรรจุในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแทนคนเดิม

พ.ศ. 2554  ได้รับงบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนและโปรเจคเตอร์ จำนวนเงิน 149,300  บาท

พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ( แบบปรับปรุง) 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 

4 ห้องเรียน จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 520,000 บาท  จำนวนเงิน 1,040,000  บาท

พ.ศ. 2554  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 604/45 จำนวน 2 หลัง 8 ที่ หลังละ 240,000 บาท

จำนวนเงิน 480,000  บาท

พ.ศ. 2554  ได้รับงบประมาณก่อสร้างรั้วโรงเรียน จำนวนเงิน 370,000 บาท

พ.ศ. 2554  ได้รับงบประมาณจัดทำป้ายและประเหล็กแบบม้วนโรงเรียนดีประจำตำบลในอาคารเรียน

แบบ สปช.105/29 ( แบบปรับปรุง) 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 4 ห้องเรียน จำนวน 4 บาน จำนวนเงิน 50,000 บาท

พ.ศ. 2554  ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องเรียนชั้นอนุบาล จำนวนเงิน 97,000 บาท

พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้รับงบประมาณจัดทำป้ายและประเหล็กแบบม้วนโรงเรียนดีประจำตำบลในอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ( แบบปรับปรุง) ๒ ชั้น ใต้ถุนโล่ง ๔ ห้องเรียน จำนวน ๔ บาน จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องเรียนชั้นอนุบาล จำนวนเงิน ๙๗,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและที่อาบน้ำชั้นอนุบาล จำนวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท

พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้รับงบประมาณปูกระเบื้องห้องเรียน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท

พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอล  จำนวน ๒,๔๘๒,๕๐๐  บาท

พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับเงินบริจาคการจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ปรับปรุงโรงอาหาร  จำนวนเงิน  ๔๓,๐๐๐  บาท

พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณ(งบแปรญัตติ) จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สื่อการเรียนการสอนปากกาพูดได้และชุดวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน  จำนวนเงิน /๑๐๐,๐๐๐  บาท

พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้รับเงินบริจาคการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ สร้างศาลากันแดดสนามฟุตซอล

จำนวนเงิน  ๔๓,๐๔๓  บาท

พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้รับงบประมาณ(งบแปรญัตติ) จัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีศรีตำบล จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท

พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้รับงบประมาณโรงเรียนดีศรีตำบล ปูกระเบื้องห้องเรียนและเทพื้นปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเกตบอล  จำนวน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้รับงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคากระเบื้องอาคารเรียนศรีโพนเมือง ๑,

อาคารเฉลิมพระเกียรติและโรงอาหาร,ปรับปรุงภูมิทัศน์,ทาสีภายนอกภายในอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙  จำนวน 4 หลัง และปรับปรุงผิวจราจร  จำนวนเงิน ๑,๘๗๐,๐๐๐  บาท

พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณประจำปี ๒๕๕๖ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

จำนวน ๑ ชุด  จำนวนเงิน  ๓๖,๘๐๐  บาท

พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

จำนวน ๕ ชุด  จำนวนเงิน  ๑๘๔,๐๐๐  บาท

พ.ศ. ๒๕๕๘  นายกฤษดา  สุภศร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ได้สอบเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาด  อำเภอเขื่องใน

พ.ศ.2559  ได้รับงบประมาณประจำปี 2560 ซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง จำนวนเงิน 200,000 บาท
พ.ศ.2560  ได้รับงบประมาณประจำปี 2560 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวนเงิน 60,000 บาท

พ.ศ.2561  ได้รับงบประมาณประจำปี 2561 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  จำนวนเงิน 206,000 บาท

นับรวมถึงปีการศึกษา 2562 เป็นเวลา  108  ปี

        ทำเนียบผู้บริหาร

พ.ศ. 2461          นายจันทา  ศรีเมืองซอง                  –                  ครูใหญ่

พ.ศ. 2466           นายปลั่ง  ทองนนท์                        –                 ครูใหญ่

พ.ศ. 2470          นายสุวรรณ  โสมเจตรินทร์                 –                   ครูใหญ่

พ.ศ. 2471          นายชาลี  นัยนวล                           –                   ครูใหญ่

พ.ศ. 2471          นายสุวรรณ  บุญวัตร                       –                   ครูใหญ่

พ.ศ. 2472          นายอ่าง  เอมโอษฐ์                         –                    ครูใหญ่

พ.ศ. 2474          นายชาลี  คุณธรรม                         –                   ครูใหญ่

พ.ศ. 2478          นายผอง  วิริยะกุล                          พ.                  ครูใหญ่        

พ.ศ. 2500          นายประสงค์  สุขบุญ                       ป.                  ครูใหญ่

พ.ศ. 2513          นายไพบูลย์  วรรณสาย                    พ.ม.               ครูใหญ่

พ.ศ. 2516          นายโกวิท  ชาวเหนือ                       พ.ม.               ครูใหญ่

พ.ศ. 2517          นายประชุม  วิริยะกุล                      –                    ครูใหญ่

พ.ศ. 2523          นายชุมพร  นามแสน                      ปก.ศ.              ครูใหญ่

พ.ศ. 2524          นายอำนาจ  นามแสน                      ค.บ.           ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2545          นายพันธ์ศักดิ์  สืบสม                       ค.บ.           อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2547          นายพันธ์ศักดิ์  สืบสม                       ศษ.ม          ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2561          นายคำนวล  พวงธนะสาร                  ศษ.ม          ผู้อำนวยการโรงเรียน

          ปัจจุบันนายคำนวล  พวงธนะสาร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียนทั้งสิ้น 285 คน ข้าราชการครู 18 คน ครูพนักงานราชการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน ครูพี่เลี้ยง 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ  1 คน

272 total views, 2 views today